Navigace

Obsah

Historický vývoj obce

Nynější obec Dolní Roveň se skládá ze čtyř sloučených obcí, a sice Dolní Rovně, Horní Rovně, Komárova a Litětin. Původní název obce Waltersdorf se odvozuje pravděpodobně od německého kolonizátora, asi z 1.pol.13 . stol. Z této doby ( r.1336) pochází i první písemné zprávy o obci. Původní centrum obce bylo v nynější části Horní Rovně, kde bývala rychta s “vejsadní krčmou“, což se v podobě hostince s kulturním domem dochovalo dodnes. Farní kostel sv. Kateřiny se poprvé připomíná r. 1349, tehdy se též poprvé objevuje český název vesnice, který se potom udržel nadále. Dnešní kostel v Horní Rovni byl postaven na místě dřevěného r. 1697 - 1699. Zvonice je z r.1799. Pro život obce měla význam obecná a pokračovací škola ( škola při faře doložena již r. 1635,v letech 1703 - 1875 samostatná dřevěná školní budova, kdy byla postavena zděná školní budova). Roku 1899 byla zřízena železniční stanice.

František Udržal (*3.1.1886 v Dolní Rovni, +25.4.1938) nejvýzačnější rodák obceZ významných rodáků třeba připomenout Františka Udržala (nar. 1866 v čp. 81), významného českého politika konce 19. a první poloviny 20. století. Celoregionální význam měl národohospodář a politik František Voženílek (nar. 1843).

Komárov - kostel sv. Petra a PavlaČást Komárova patřila zřejmě sezemickému klášteru, část byla samostatným zemanstvím (první dochovaná zpráva až z r. 1454), část patřila jiným držitelům. V 16. stol. se celá vesnice postupně dostala k pardubickému panství.

Kostel sv. Mikuláše se připomíná r. 1350 jako filiální ke kostelu v Rovni. Původně dřevěný kostel byl přestavěn v letech 1867 - 1877. Z výbavy je nejstarší obraz sv. Mikuláše z r 1688.

 

 

Přírodní podmínky

Území zastavěné části obce Dolní Roveň se nachází v nadmořské výšce 228 - 242 m, což při délce obce cca 8 km znamená téměř rovinné území.

Klimatologie

Klimaticky leží oblast Dolní Roveň na rozhraní teplé a mírně teplé oblasti. Průměrná denní teplota za rok je 8,2°C. Počet ledových dní v roce je 32,4. Počet mrazových dní 99,9. Průměrný počet dní se silným větrem a vichřicí je 30/rok. Promrzání půd v normálních zimách je 30 cm, v tuhých zimách 80cm., průměrné roční srážky 600 mm/rok.

Geologie

Dolní Roveň patří k území české křídové oblasti. Křídové sedimenty jsou reprezentovány svrchnoturonskými - coniackými slínovci, které jsou zakryty kvarterními sedimenty. Povrch slínovců lze očekávat v hloubce kolem 2 metrů. Podzemní voda vytváří souvislou hladinu nad nepropustným křídovým podložím - lze ji tedy očekávat v hloubce 1 - 2 m pod povrchem terénu.

Geomorfologie

Povodí Lodrantky měří k ústí 45,78 ha, 355 denní voda zde je 0,06 m3/s, stoletá voda 26 m3/s . Povodí Zadní Lodrantky měří 31,49 km2 - 355 denní voda je 0,04 m3/s a stoletá voda 18 m3/s.

 

Občanské vybavení

ŠKOLSTVÍ


KULTURA


SPORT


ZDRAVOTNICTVÍ


Obec Dolní Roveň se nachází v Polabské nížině asi 15 km východně od Pardubic. Charakter obce je zemědělský. Skládá se ze čtyř sloučených obcí: Dolní Roveň, Horní Roveň, Komárov, Litětiny. Obec má necelé dva tisíce obyvatel a rozprostírá se podél toku řeky Lodrantky v délce asi 8 kilometrů.